Algemene Voorwaarden (20/05/24)

Lees onze Algemene Voorwaarden voor een open en transparante samenwerking.

Offerte & Overeenkomst

Algemeen

De prijzen en kosten vermeld in onze offertes zijn gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie. Wij behouden ons het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren indien de omstandigheden na het verstrekken van de offerte aanzienlijk veranderen. Eventuele prijswijzigingen zullen vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden bevestigd.

Offerte Termijn

Onze offertes zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde periode. Na het verstrijken van deze periode behouden wij ons het recht voor om de prijzen en voorwaarden te herzien.

Extra Kosten

Eventuele aanvullende diensten of wijzigingen in het project die buiten de oorspronkelijke offerte vallen, kunnen extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden bevestigd voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Herzieningen of Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor herzieningen of wijzigingen in het ontwerp of de inhoud van het project die niet het gevolg zijn van onze fouten of nalatigheid.

Nederlandse Recht

Nederlands Recht

Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Rechtsbescherming

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsmede elke rechtsbetrekking tussen Speetjens Media en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Middelburg, Nederland.

De uitvoering van de Overeenkomst

Algemeen

Deze regels zijn van toepassing op alle activiteiten van het bedrijf, waaronder offertes, services, werkzaamheden, overeenkomsten, en het leveren van goederen of diensten, zowel door het bedrijf zelf als door anderen die namens het bedrijf werken.

Verstrekken van Gegevens

De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De klant is verplicht alles te doen wat nodig of wenselijk is om een juiste levering mogelijk te maken, zoals het tijdig en correct aanleveren van volledige gegevens en benodigde materialen.

Gebruik van Toeleveranciers en Derden

De dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Daarnaast is de dienstverlener gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming over te dragen aan een derde. Wanneer de dienstverlener klant is bij derden, zoals drukkerijen, programmeurs, illustratoren, fotografen, en tekstschrijvers, gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen.

Wijzigen van Afspraken

Wijzigingen in Afspraken

Na het maken van een afspraak heeft de klant de mogelijkheid om de afspraak te wijzigen. Wijzigingen dienen uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraakdatum en -tijd te worden doorgegeven aan Speetjens Media en schriftelijk te worden bevestigd.

Annulering van Afspraken

Indien de klant een afspraak wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraakdatum en -tijd te gebeuren.

Niet-Nakoming van Afspraken

Indien de klant niet voldoet aan de vereiste om een afspraak uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraakdatum en -tijd te annuleren of te wijzigen, behoudt Speetjens Media zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

Aanvaarding van Wijzigingen

Speetjens Media behoudt zich het recht voor om voorgestelde wijzigingen te weigeren indien deze niet haalbaar zijn of niet in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke overeenkomst. In dit geval blijft de oorspronkelijke opdracht van kracht.

Extra Kosten bij Wijzigingen

Speetjens Media behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor wijzigingen in de afgesproken opdracht. Deze extra kosten worden bepaald door Speetjens Media en zijn gebaseerd op factoren zoals de aard en omvang van de voorgestelde wijzigingen en het extra werk dat hierdoor wordt gegenereerd.

Speetjens Media zal de klant vooraf informeren over eventuele extra kosten die verband houden met de voorgestelde wijzigingen en zal schriftelijke goedkeuring van de klant verkrijgen voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd.

Portfolio gebruik

Algemeen Gebruik

Speetjens Media behoudt het recht om het gecreëerde werk, inclusief grafische ontwerpen, illustraties, animaties en andere vormgevingsprojecten, op te nemen in zijn/haar portfolio voor zowel online als offline gebruik als representatie van zijn/haar werk. Dit standaardportfolio-gebruik is van kracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheidsvereisten voor specifieke projecten dienen voorafgaand aan de opdracht schriftelijk te worden gecommuniceerd en overeengekomen tussen beide partijen. In dergelijke gevallen zal het gecreëerde werk niet worden opgenomen in het portfolio of promotiemateriaal van de opdrachtnemer, behoudens schriftelijke overeenkomst.

Portfolio Gebruik

Speetjens Media behoudt het recht om het voltooide werk, waaronder grafische ontwerpen, illustraties, animaties en andere vormgevingsprojecten, op te nemen in zijn/haar portfolio en promotiemateriaal. Dit gebruik is standaard toegestaan, tenzij de klant schriftelijk anders overeenkomt. Door een opdracht aan te gaan, stemt de klant in met het gebruik van het voltooide werk als voorbeeld van het portfolio van Speetjens Media, zowel online als offline. In het geval van specifieke vertrouwelijkheidswensen voor bepaalde projecten, dient de klant dit voorafgaand aan de opdracht schriftelijk kenbaar te maken en moeten beide partijen hierover overeenstemming bereiken.

Overmacht, Opschorting en Ontbinding

Onvoorspelbare Situatie

Indien Speetjens Media niet aan zijn verplichtingen kan voldoen door omstandigheden buiten mijn controle, zoals problemen met leveranciers, stroomuitval, computervirussen, stakingen, brand, overheidsacties of werkonderbrekingen, kan Speetjens Media tijdelijk niet aan mijn afspraken met jou voldoen. Als deze situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

Overmacht

In geval van overmacht is Speetjens Media niet verplicht om enige schade te vergoeden, zelfs niet als zij hier voordeel uit haalt.

Ontbinding

Indien Speetjens Media de overeenkomst schriftelijk beëindigt, dient de klant de kosten te betalen die reeds zijn gemaakt voor het project.

Gebruik & Licentie

Gebruiksrechten

Als je voldoet aan al je verplichtingen volgens de overeenkomst met Speetjens Media, verkrijg je het exclusieve recht om het ontwerp te gebruiken op de manier die we hebben afgesproken bij de opdracht. Met andere woorden, als je al je verplichtingen nakomt, mag je het ontwerp gebruiken zoals overeengekomen voor publicatie en het maken van kopieën.

Wijzigingen in Ontwerpen

Bij Speetjens Media willen we dat onze ontwerpen blijven zoals ze zijn, tenzij je ons om toestemming vraagt en we akkoord gaan. Als je wijzigingen aan onze ontwerpen wilt aanbrengen, moet je ons eerst om toestemming vragen en zullen we redelijk zijn. We willen de eerste kans krijgen om de wijzigingen uit te voeren, en hiervoor brengen we een vergoeding in rekening op basis van onze gebruikelijke tarieven. Kort gezegd, je kunt onze ontwerpen niet zomaar aanpassen zonder met ons te overleggen en onze goedkeuring te verkrijgen.

Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling

Voordat Speetjens Media start met de opdrachten, dient de klant een aanbetaling te doen van 50% van het totale bedrag zoals gespecificeerd in de offerte. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar en zal worden gebruikt als eerste betaling op het totale factuurbedrag. Speetjens Media zal facturen opstellen voor de geleverde ontwerpdiensten en deze aan de klant verstrekken.

Indien de klant en Speetjens Media schriftelijk overeenkomen om de betaling in termijnen te voldoen, zal het betalingsschema en de hoogte van de termijnbedragen in de overeenkomst worden gespecificeerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Vertraging bij Derde Partijen

Speetjens Media is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij derde partijen, zoals drukkers, koeriers of andere leveranciers, die van invloed kunnen zijn op de levering of uitvoering van de overeengekomen diensten. Vertragingen bij derde partijen ontslaan de klant niet van zijn/haar verplichtingen om betalingen en aanbetalingen volgens de overeenkomst en factureringstermijnen te voldoen.

Betalingsverzuim

Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij/zij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Op alle betalingen en financiële transacties is Nederlands recht van toepassing.

Drukwerkkosten

De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten voor drukwerk, en deze kosten worden aan het totale factuurbedrag toegevoegd.

Correctie, Feedback & Ontevredenheid

Feedback & Correctie

In het gekozen project krijgt de klant 2 gratis feedbackrondes: de eerste ronde vindt plaats na ons eerste gesprek tijdens de ontwikkeling, en de tweede ronde is bij de eindoplevering. Als u tijdens een ronde een extra feedbackronde wilt toevoegen, brengt dit extra kosten met zich mee, omdat het verwerken van extra feedback kostbare tijd vereist.

Beperking van Aansprakelijkheid

Speetjens Media is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Speetjens Media. De aansprakelijkheid van Speetjens Media is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Speetjens Media wordt uitbetaald.

Ontevredenheid

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat u na de tweede feedbackronde nog steeds niet tevreden bent, plannen wij een afspraak in om de beschikbare opties te bespreken. Deze opties omvatten: het schriftelijk beëindigen van het project en de overeenkomst, het toevoegen van 1 extra feedbackronde tegen betaling en vervolgens stoppen met de feedbackrondes, of volledig opnieuw beginnen met het project tegen betaling.

Aanlevering

Aanlevering door de Klant

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle benodigde content voor het project. Dit omvat, maar is niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's, logo's en andere materialen die relevant zijn voor het project. De aangeleverde content moet voldoen aan de specificaties en richtlijnen die zijn verstrekt door Speetjens Media.

Deadlines

De benodigde content moet tijdig worden aangeleverd. Extra kosten als gevolg van vertraging in de aanlevering van content, wat leidt tot vertraging in de oplevering van het project, zijn voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de Dienstverlener

Speetjens Media is niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit de overeenkomst, behalve in geval van opzettelijke roekeloosheid. Indien Speetjens Media aansprakelijk is voor schade, zal zij nooit meer betalen dan het bedrag dat is betaald voor de verrichte diensten. Het maximale bedrag dat Speetjens Media betaalt voor de schade wordt beperkt door wat door de verzekering wordt gedekt, plus het eigen risico dat zij moeten dragen volgens hun verzekering.

Hoewel Speetjens Media verantwoordelijkheid neemt voor opzettelijke misstappen of ernstige nalatigheid, is haar aansprakelijkheid beperkt in gevallen waarbij problemen ontstaan door de gebruikte materialen of technologieën, tenzij er sprake is van opzettelijke slechte praktijken of echt roekeloos gedrag.

Aansprakelijkheid en Schadevergoeding

Speetjens Media is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit deze overeenkomst, behalve in gevallen van opzettelijke of ernstige nalatigheid. Als Speetjens Media aansprakelijk is voor schade, zal zij nooit meer betalen dan het bedrag dat u hen heeft betaald voor hun diensten. De maximale geldsom die zij betalen voor schade is beperkt tot wat hun verzekeringsmaatschappij dekt, plus het eigen risico dat in hun polis staat.

Hoewel er aansprakelijkheid kan zijn in geval van opzettelijke slechte praktijken of ernstige nalatigheid, is de verantwoordelijkheid van Speetjens Media beperkt wanneer problemen optreden als gevolg van de gebruikte materialen of technologieën.

Eigendomsrecht

Intellectuele Eigendomsrechten

Bij Speetjens Media willen wij duidelijk zijn over wie eigenaar is van de dingen die ik voor je maken. Dus, als we bijvoorbeeld een logo of ontwerp voor je maken, blijft dat van ons, tenzij we iets anders afspreken.

Dit betekent dat de ontwerpen, bestanden, foto’s, en andere dingen die we je geven, eigendom van Speetjens Media blijft, totdat wij specifiek met jou hebben afgesproken dat je ze mag overnemen (het wordt dus uw eigendom zodra het project op goede manieren is afgerond, als u de nodige bedragen heeft betaald en zodra u de producten heeft ontvangen zonder onze merkidentiteit erin verwerkt).

Naamsvermelding

Bij Speetjens Media hebben we het recht om ons ontwerp te ondertekenen met onze naam en om onze naam te laten zien als de makers in een publicatie of aankondiging. Dit betekent dat als je ons ontwerp wilt gebruiken of delen met anderen, je onze naam erbij moet zetten, tenzij we hier vooraf iets anders over afspreken. Je mag ons werk dus niet zomaar gebruiken zonder onze naam erbij te vermelden, tenzij wij daarvoor toestemming geven of hebben afgesproken.

Inschakelen derden

Inschakeling van Derden door de Klant

Tenzij anders overeengekomen, mag de klant andere individuen of bedrijven inschakelen om te assisteren bij de gezamenlijke opdracht. Bij dergelijke overeenkomsten kan Speetjens Media namens jou met hen communiceren en beslissingen nemen, maar hieraan zijn extra kosten verbonden.

Schatting van Prijzen bij Derden

Indien Speetjens Media een schatting maakt van de kosten bij andere individuen of bedrijven, betreft dit slechts een ruwe schatting. Op verzoek kan Speetjens Media een formele offerte aanvragen.

Garanties en Voorwaarden bij Derden

Indien Speetjens Media producten of diensten van andere individuen of bedrijven aanschaft voor uw opdracht, zijn de garanties en voorwaarden van deze derden ook van toepassing op uw opdracht.

Goedkeuring Vereist

Als Speetjens Media opdrachten geeft aan productiebedrijven of andere derden, is schriftelijke goedkeuring vereist voor deze beslissingen.

Inhuren van Derden na Overleg

Indien de klant van plan is andere individuen of bedrijven in te schakelen die van invloed kunnen zijn op de overeengekomen opdracht, dient hierover gezamenlijk overleg plaats te vinden over wie er wordt ingehuurd en welke taken zij zullen uitvoeren.

Verantwoordelijkheid voor Fouten door Derden

Speetjens Media is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten gemaakt door andere individuen of bedrijven. In geval van fouten dient de klant rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende partij.

Overige bepalingen

Aanpassing van Voorwaarden

De voorwaarden en afspraken van de klant zijn alleen van toepassing als ze niet in strijd zijn met onze eigen voorwaarden. Een schriftelijke bevestiging van aanvaarding van hun voorwaarden is vereist.

Back-ups

Speetjens Media bewaart een kopie van het gecreëerde werk op onze computers en/of in de cloud gedurende vijf jaar. Echter, Speetjens Media is niet aansprakelijk voor eventueel verlies om technische redenen. Indien gewenst kan Speetjens Media proberen een nieuw exemplaar te maken, maar de kosten hiervoor moeten worden overeengekomen.

Veranderingen in Regels/Wetgeving

Speetjens Media behoudt zich het recht voor om algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijzigingen zal de klant die op dat moment een lopende opdracht heeft, hierover tijdig worden geïnformeerd. Bij nieuwe opdrachten dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of er wijzigingen zijn in onze regels.

Garantie

Gebruik binnen EU/EER

Speetjens Media zorgt ervoor dat de geleverde diensten voldoen aan de normen die gebruikelijk zijn voor gebruik binnen de EU/EER.

Gebruik buiten de EU/EER

Indien de opdrachtgever de geleverde diensten buiten de EU/EER wil gebruiken, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te controleren of onze producten in die regio werken en of ze voldoen aan de geldende regelgeving.